En förskola för alla? : en studie om hur man skapar en lärmiljö för alla

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

Författare: Julia Andersson; Karolina Hegård; [2020]

Nyckelord: inkludering; lärmiljö; förskola;

Sammanfattning: Syfte Vårt syfte med undersökningen är att ta reda på hur pedagoger arbetar i förskolan för att inkludera alla barn och på så sätt skapa en lärmiljö för alla. Vad handlar arbetet om? Denna kvalitativa studie har undersökt hur pedagoger arbetar i förskolan för att skapa en inkluderande lärmiljö, samt vilka framgångsfaktorer man kan se göra skillnad för en inkluderande förskola. Sex stycken förskollärare samt två förskolechefer och två specialpedagoger har intervjuats, sammanlagt tio respondenter, samtliga arbetar inom samma kommun. I studien har vi utgått från den utvalda kommunens policy för att se hur de gör för att arbeta inkluderande. Metod I vår studie har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod med redskapet intervju. Vi ansåg att metoden var mest passande för att ge svar på vårt syfte. Resultatet Resultatet påvisar bland annat att många av förskollärarna känner att det är svårt att se till alla olika barn och deras behov. En viktig och stor del i arbetet är att försöka dela in sig i mindre grupper. Vilket gynnar barnen framförallt, men också pedagogerna då de lättare kan se var barnet befinner sig i sin utveckling samt vad de behöver hjälp med. I resultatet ser vi även att alla respondenter var överens om att förhållningssättet och barnsynen man själv har spelar en stor roll i förskolan och inte minst för barnets utveckling och för inkluderingen i förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)