Fysisk aktivitet som behandlingsform vid depression : ur ett patientperspektiv

Detta är en Kandidat-uppsats från Sophiahemmet Högskola

Sammanfattning: Bakgrund Depression är i dag ett globalt folkhälsoproblem. Det drabbar människor i alla åldrar och kan innebära ett stort lidande. Behandling finns att tillgå, men alla blir inte tillräckligt hjälpta. Fysisk aktivitet som behandlingsform har en delvis bevisad positiv effekter på depression. Det är därför viktigt att sjukvårdspersonal har kunskap om hur fysisk aktivitet upplevs utifrån patientens perspektiv. Detta för att kunna stötta patienten på bästa sätt och därmed kunna få en så god effekt som möjligt av den fysiska aktiviteten. Syfte Syftet var att beskriva hur patienter med depression upplever fysisk aktivitet som behandlingsform. Metod Metoden som användes var en icke-systematisk litteraturöversikt. Totalt inkluderades 16 artiklar. Databaser som användes för sökning av artiklar var PsycInfo, CINAHL samt PubMed. Urvalskriterierna till denna litteraturöversikt var att artiklarna hade ett publikationsdatum mellan år 2011 fram till november 2021 samt att de var peer review. Vidare var kriterierna att urvalet i de funna artiklarna inte skulle innefatta barn under 12 år samt att artiklarna var skrivna på engelska eller svenska. Den inhämtade datan analyserades med hjälp av en integrerad dataanalys. Resultat Fysisk aktivitet som behandlingsform upplevdes till stor del som positivt av de flesta patienter. Det gav en positiv effekt i form av minskade depressiva symptom samt någonting som patienter kunde tänka sig att utföra, detta gällde dock inte alla. För att få ut den bästa effekten av fysisk aktivitet behövde den anpassas till varje enskild individ utifrån motivation, stöttning, barriärer samt det aktuella måendet. Slutsats Slutsatsen var att fysisk aktivitet utifrån patientens perspektiv fungerar positivt som behandlingsform mot depression. Den fysiska aktiviteten kan fungera som en enskild behandlingsform eller som komplement till annan typ av behandling. Lyhördhet samt ett personcentrerat förhållningssätt gentemot patienten är nödvändigt för att ge den fysiska aktiviteten rätt förutsättningar att ge tillräckligt god effekt på depression.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)