Strategic Human Resource Management : en kvalitativ studie om organisationens förmåga att behålla nyckelmedarbetare

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi; Högskolan Väst/Avd för företagsekonomi

Sammanfattning: Under de senaste decennierna har HRs roll förändrats inom organisationerna. Från att vara enlägre administrativ funktion har HR ökat i betydelse och anses idag vara en strategisk resurs,vilket har lett till att begreppet SHRM myntats. Inom SHRM återfinns rekrytering, hanteringav humankapitalet och bevarande aktiviteter. Fokus bör ligga på bevarandet av nyckelmedarbetaresom är viktiga för organisationens konkurrenskraft på arbetsmarknaden när det idag tillstor del är arbetstagarens marknad. Syftet med vår studie är att undersöka hur organisationeranvänder HR-funktionen för att locka nyckelmedarbetare att stanna kvar, med fokus på framgångsfaktorer för ett lyckat strategiskt HR-arbete, samt dess påverkan på det psykologiska kontraktet. Vi har använt oss utav kvalitativa intervjuer med tre informanter som ingår i en organisations ledningsgrupp. Materialet har sammanställts och analyserats genom en tolkande ansats där vi med stöd av tidigare forskning identifierat relevanta begrepp som undersökts empiriskt. De slutsatser som vi kan dra om SHRM som arbetssätt är att det krävs kunskap och insikt hos ledningen om vad för potential HR-funktionen har att bidra med till organisationen för att kunna implementera SHRM som arbetssätt. Angående bevarande åtgärder för att behålla nyckelmedarbetare bör organisationer först och främst tillkännage att nyckelmedarbetare finns för att de ska kunna motiveras till att vilja arbeta med bevarande aktiviteter för att behålla dessa. Vi kan även dra slutsatsen att det psykologiska kontraktet bortprioriteras när personalomsättning har blivit en naturlig del av organisationens vardag.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)