Sexualitet, självkänsla och självbild hos kvinnor med kolo- eller ileostomi - en jämförande tvärsnittsstudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Att få en stomi är en stor livsförändring som påverkar sexualitet, självkänsla och självbild. Tidigare forskning visar på skillnader i hur yngre och äldre personer adapterar till den fysiska förändring en stomioperation medför. Syftet med studien är att jämföra hur yngre och äldre kvinnor med kolo- eller ileostomi upplever dessa aspekter. Studien är av kvantitativ metod och syftet har undersökts med en digital enkät. Resultatet påvisar en statistiskt signifikant skillnad som tyder på att fler äldre kvinnor känner sig motbjudande vid beröring i sexuella sammanhang, i högre grad undviker sex för att de känner sig obekväma i sin kropp, upplever en sämre kroppsuppfattning när de ser sig själva i spegeln och oftare undviker sociala aktiviteter för att de känner sig obekväma i sin kropp eller sitt utseende. Genom rutinmässig användning av ett instrument kan äldre kvinnor med stomi som upplever sexuella svårigheter och en sämre kroppsuppfattning fångas upp av sjuksköterskor.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)