Dragkampen mellan klassrummet och fotbollsplanen : En kvalitativ studie av gymnasieelevers upplevelser och hantering av kombinationen elitidrott och studier

Detta är en Magister-uppsats från Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap; Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH/Institutionen för idrotts- och hälsovetenskap

Sammanfattning: Syfte och frågeställningar: Syftet med denna studie är att undersöka hur gymnasieelever som studerar Nationell idrottsutbildning (NIU) upplever och hanterar kombinationen av studier och utövande av elitidrott. Detta genom att besvara frågeställningen, innehållandes två frågor: Hur upplever eleverna kombinationen av studier och elitidrott?; Vilka inre respektive yttre resurser har eller saknar eleverna för att hantera kombinationen av skola och elitidrott? Metod: Denna studie använder sig av en kvalitativ ansats med fenomenologisk inriktning som metod för tolkning av data. Som metod för insamling av data används semistrukturerade intervjuer. Ett strategiskt urval har gjorts genom att sex stycken elever, tre killar och tre tjejer, från två gymnasieskolor i Stockholms kranskommuner, har rekryterats genom personliga kontakter med deras tränare på gymnasieskolorna. De teoretiska utgångspunkterna för denna studie är Antonovskys Känsla av sammanhang (KASAM)-teori samt Lazarus transaktionsmodell. Resultat: Elever upplever att balansen mellan studier och elitidrott har ökat från gymnasiets årskurs 1 till årskurs 3. Elever upplever att idrotten påverkar studierna negativt, även om det klarar av att hantera situationen. Detta tar sig uttryck i form av att elever ruminerar, det vill säga, skjuter upp skolarbete eller väljer att hoppa av kurser till följd av att de upplever tidsbrist. Särskilt tidsaspekten, tillsammans med oförstående lärare, lyfts fram som en framträdande stressfaktor och en bristande resurs hos eleverna. Vänner och familj framträder däremot som motsvarande positiva resurser hos eleverna. Slutsats: Majoriteten av eleverna upplever att de klarar av att hantera kombinationen av studier och elitidrott. Eleverna upplever samtidigt att det finns stressfaktorer och efterfrågar mer resurser för att bättre kunna hantera kombinationen av studier och elitidrott. De uttrycker dock en positiv attityd, höga ambitioner, och känner i slutändan att de har tillräckliga resurser för att hantera situationen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)