Vätskekylaggregat : Optimering med Advanced Process Control

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Mittuniversitetet/Institutionen för elektronikkonstruktion

Sammanfattning: Den pågående globala klimatförändringen innebär att vi behöver minska utsläppen av växthusgaser till atmosfären för att inte äventyra kommande generationers möjlighet att leva på jorden. Där har energieffektivisering blivit allt viktigare för företag för att minska utsläppen av växthusgaser vilket även innebär att man blir konkurrens­kraftig på marknaden.  Genom energieffektivisering minskar man sin förbrukning, vilket också innebär att man spar på förlusterna för transport av energin från produktion till förbrukning, det innebär vinning för miljön, samhäller och företaget. Berendsen är ett företag där effektivisering av sina processer är en ständigt pågående arbete för att spara på miljön och ekonomin. Ett område där det finns förbättringar och besparingar att göra är att undersöka ventilations- och kylsystemet som finns i anläggningen. Kylsystemet används för att kyla tilluften under sommarhalvåret, för att få en bra arbetsmiljö för de anställda. Under den andra halvan av året används kylmaskinen som värmepump för att spara energi. Målet med denna undersökning har varit att besvara frågorna om Advanced process control kan användas för att bestämma om vätskekylaggregatet i ventilationssystemet gör nytta i återvinnings­driften samt om det går att optimera driften av återvinningssystemet. Undersökningen genomfördes med hjälp av linjär regressionsanalys som är ett av flera verktyg i APC. Vidare har studien visat att verktyget i APC är användbar för att optimera driften av en process.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)