Vad är Jag? Man eller Kvinna : En kvalitativ studie om transkvinnornas upplevelser av identitetslagen i La Paz Bolivia.

Detta är en Kandidat-uppsats från Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

Författare: Sandra Arancibia; [2017]

Nyckelord: Identitet; Transkvinnor; La Paz; Bolivia; Latinaamerika; Lagar;

Sammanfattning: Studiens syfte är att studera den nya identitetslagen som stiftades i Bolivia för att se hur transkvinnor i La Paz upplever lagen i deras aktuella situation. Studien genomfördes genom semistrukturerade intervjuer med tre transkvinnor och en aktivist i La Paz. Studiens frågeställningar om lagens betydelse och dess påverkan i transkvinnornas liv har varit till hjälp för att förstå hur de resonerar kring identitetslagen. Även regeringens filosofiska koncept ”Att leva väl” diskuteras i relation till transkvinnornas liv för att se om alla medborgare inkluderas. Resultatet visar att deltagarna uppfattar identitetslagen som mycket positiv i samband med att dom nu accepteras rent juridiskt samt att diskrimineringen minskat ifrån institutioner, banker och polisen sedan identitetslagen trädde i kraft. Men för att deras livssituationer ska kunna ändras i ett perspektiv krävs flera viktiga insatser för att inkludera transkvinnor i samhället, två förekommande problem som transkvinnor stöter på är tillgång till arbete och bostad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)