Lekparkens gröna sida : växtmaterialets karaktär och funktion i tre lekparker i Uppsala

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Dept. of Urban and Rural Development

Sammanfattning: Lika väl som vi vuxna mår bra av att vistas i gröna utemiljöer gör även barn det. Forskning visar att risken för barn att drabbas av stress och koncentrationssvårigheter minskar vid utevistelse och de gröna utemiljöerna är även stimulerande och viktiga ur ett lärande samt utvecklande perspektiv. Syftet med detta arbete är att studera funktionen och karaktären hos växtmaterial i nyligen anlagda lekparker i stadsmiljö. Studien appliceras på tre lekparker i Uppsala – Anna Petrus park, Murkelparken och Naturstensparken. På plats i lekparkerna inventeras de arter som förekommer i gestaltningen samt deras kvantiteter. Utifrån Nick Robinsons tre principer funktion, karaktär och ståndort analyseras sedan växtmaterialet i lekparkerna. Med utgångspunkt från analysen diskuteras till sist växtmaterialets karaktär, funktion och om det kring växtmaterialet finns spår av lek. Växtmaterialet i de tre studerade lekparkerna har oftast funktionen att rama in lekparken och dela upp de olika lekytorna i mindre rum. Framför allt i de centrala delarna av staden, där omgivningen till stor del består av hårdgjorda ytor, fungerar växterna som en kontrasterande och mjuk ram runt lekparken. Arkitektkontoren har också lagt stort fokus på estetiskt tilltalande växter. Träd med vita stammar, trädkrona med arkitektonisk karaktär eller praktfull vårblomstring är framförallt i den nyaste av de tre parkerna ett vanligt inslag. Studien visar att få funktioner i det nyplanterade växtmaterialet kopplats till lek i de tre lekparkerna och det förekommer även att växtmaterialet är omgärdat av ett lättare staket. De äldre växterna, ofta i form av sparad vegetation, visar däremot lek som en av flera funktioner eftersom spår av kojor, krypin och gångar hittades kring detta växtmaterial. Växterna är här av större storlekar med mer naturlik karaktär och erbjuder en spännande miljö för barn att utforska som uppmuntrar deras kreativitet. Resultatet av analys och inventering ger en bild av hur olika barn och vuxna värderar växtmaterial. Det visar också att en lekpark bör innefatta en bred variation i karaktär hos växtmaterial för att barn, men även föräldrar och andra besökare, ska trivas i lekparken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)