Att arbeta över organisationens gränser - En studie om upplevelser av samverkan mellan Socialtjänst och skola

Detta är en Kandidat-uppsats från Malmö universitet/Hälsa och samhälle

Sammanfattning: Samverkan blir en allt större del av det sociala arbetet och sker då organisationer av olika karaktär går ihop och arbetar över gränserna och arbetar mot ett gemensamt mål. Syftet med studien är att belysa hur anställda inom skola och Socialtjänst upplever samverkan mellan dem i arbete med barn i grundskoleåldern. Det finns enligt den tidigare forskning som redovisas i studien ett flertal faktorer som påverkar utgången av det gränsöverskridande arbetet. Dessa faktorer är kunskap, olika regelverk samt organisation. Studien genomförs med hjälp av semistrukturerade intervjuer. Dessa tematiserades och har sedan analyserats utifrån dessa teman samt samverkansteori. Resultatet av studien visar på att det upplevs finnas svårigheter i samverkansarbetet mellan organisationerna, baserat på de tre tidigare nämnda faktorerna. Dessa svårigheter gör att vissa av de professionella i studien upplever att det finns en risk att klienterna hamnar mellan stolarna. Faktorer som de professionella i studien upplevde var viktiga för ett gott samverkansarbete är fungerande kommunikation mellan organisationerna samt att samverkansarbetet prioriterades i arbetsordningen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)