Lagom Macho

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Sociologi

Sammanfattning: Författare: Lovisa Cederstrand & Maja Christiansson Titel: Lagom macho Kandidatuppsats: SOCK10, 15 hp Handledare: David Sausdal Sociologiska institutionen, höstterminen 2021 Syftet med studien är att undersöka hur manliga poliser själva uppfattar och upplever den påstådda bild som samhället har om att polismyndighetens organisationskultur är macho. Samt om någon förändring kan utläsas baserat på dess resultat. Undersökningen görs med utgångspunkt från tidigare forskning som belyser att myndigheten präglas av en machokultur. Polisens uppgift är att skapa trygghet i samhället, men ändå pågår en samhällsdebatt kring att myndigheten inte är en säker arbetsplats. Efter Metoo bildades 2017 skapade polisen en hashtag internt med namnet nödvärn. Ett oroväckande högt antal av berättelser, från framförallt kvinnliga poliser, framkom gällande att de utsatts för sexism inom myndigheten. Boken Gärningsmannen är polis (2021) skildrar dessa berättelser och lägger fram en bekymmersam verklighet. Studien ämnar sig att undersöka om någon förändring har skett inom myndigheten. Fokuset läggs på manliga poliser då de framställs som förövare och deras beteende måste i första mån ändras. För att samla in material kring hur de manliga poliserna upplever organisationens kultur används semistrukturerade intervjuer. Resultat tyder på att en viss förändring har skett de senaste åren, men att det fortfarande existerar allvarliga problem. Det som främst kan utläsas är att de intervjuade poliserna är medvetna om vissa problem och jobbar för att motverka dem, men de förbiser andra som kan främja att kulturen kvarstår.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)