Sökning: "jargong"

Visar resultat 1 - 5 av 96 uppsatser innehållade ordet jargong.

 1. 1. Religiös retorik och maktförhållanden inom pentekostal-karismatiska och slutna rörelser : En diskursanalytisk studie i hur religiöst laddad retorik och jargong kan bidra till maktstrukturer inom religiösa rörelser

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Catarina Kulborg; [2022]
  Nyckelord :Religionsvetenskap; retorik; jargong; makt; pentekostal-karismatisk kristendom; slutna rörelser; diskursanalys; etnografisk innehållsanalys;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen undersöker hur religiöst laddad retorik, innefattande hänvisningar till religiösa texter, religiöst laddad jargong och värdeord potentiellt kan bidra till skapandet och upprätthållandet av maktstrukturer inom utvalda religiösa rörelser, samt huruvida religiös retorik får som konsekvens att medlemmar inom rörelserna på olika sätt blir styrda, manipulerade, utnyttjade eller skrämda. Rörelserna som behandlas i uppsatsen är Livets Ord, Jehovas Vittnen (i Sverige) och Knutby Filadelfia. LÄS MER

 2. 2. Vuxna patienters erfarenheter av att läsa sin journal : en litteraturöversikt

  Kandidat-uppsats, Sophiahemmet Högskola

  Författare :Hanna Ramström; Frida Wiman; [2022]
  Nyckelord :Comprehension; Medical records; Patient access to records; Patient participation; Reading; Förståelse; Läsning; Patienters tillgång till journal; Patientjournaler; Patientmedverkan;

  Sammanfattning : Bakgrund   Det senaste decenniet har internetbaserade patientportaler som erbjuder patienter möjlighet att gå in och läsa sina journalanteckningar implementerats i många länder. Den ökade tillgången har bidragit till att fler patienter läser sina journalanteckningar och det är därför relevant att undersöka patienters erfarenheter av detta. LÄS MER

 3. 3. Sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar vid Luleå tekniska universitet : En kvantitativ sekundäranalys av förekomst och skillnader i utsatthet med perspektiv på makt i akademin

  Magister-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för ekonomi, teknik, konst och samhälle

  Författare :Matilda Wikberg; [2022]
  Nyckelord :sexual harassment; bullying; violations; sex; gender; power; academia; sexuella trakasserier; mobbning; kränkningar; kön; genus; makt; akademi;

  Sammanfattning : Denna studie utforskar sexuella trakasserier, mobbning och kränkningar i akademisk miljö. På uppdrag av Luleå tekniska universitet har en sekundäranalys av data från en nationell prevalens­studie genomförts i syfte att beskriva före­komsten av kränk­ningar inom lärosätet samt analysera skillnader i utsatthet. LÄS MER

 4. 4. Lagom Macho

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Lovisa Cederstrand; Maja Christiansson; [2022]
  Nyckelord :Machokultur; polis; jargong; organisationskultur.; Social Sciences;

  Sammanfattning : Författare: Lovisa Cederstrand & Maja Christiansson Titel: Lagom macho Kandidatuppsats: SOCK10, 15 hp Handledare: David Sausdal Sociologiska institutionen, höstterminen 2021 Syftet med studien är att undersöka hur manliga poliser själva uppfattar och upplever den påstådda bild som samhället har om att polismyndighetens organisationskultur är macho. Samt om någon förändring kan utläsas baserat på dess resultat. LÄS MER

 5. 5. Upplevelsen av jämställdhet och arbetsmiljö inom en mansdominerad bransch : En kvantitativ studie om könsskillnader i upplevd jämställdhet och arbetsmiljö.

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Amanda Olsson; Victoria Österberg; [2022]
  Nyckelord :Genus; Könsskillnader; Jämställdhet; Krav-; kontroll och socialt stöd; Arbetsmiljö; Ojämlikhetsregimer; Genuskontrakt.;

  Sammanfattning : Sverige påstås vara världens mest jämställda land år 2019 men trots att vi toppar listan över de mest jämställda länderna så är vi långt ifrån att inte vara ett könssegregerat land. Den svenska arbetsmarknaden är i stor utsträckning könssegregerad. LÄS MER