Att samverka för delaktighet - en fallstudie om att skapa delaktighet på förskolan för ett barn med diagnosen autism

Detta är en Kandidat-uppsats från

Författare: Cecilia Carlén; Madeleine Hammer; [2019]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Examensarbete: 15 hp Program och kurs: Specialpedagogiska programmet, SPP610 Nivå: Avancerad nivå Termin/år: Ht 2018 Handledare: Bengt Edström Examinator: Lars-Erik Olsson Rapport nr: HT18-2910-281-SPP610 Nyckelord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö Syfte: Syftet var att undersöka och visa på hur man har anpassat verksamheten på en förskoleavdelning för att göra ett barn med diagnosen autism delaktigt. Studien avser även att visa på hur samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer i verksamheten skapar framgångsfaktorer eller hinder för barnets delaktighet i förskolan. Vidare avser studien att undersöka vad som främjar eller hindrar samverkan mellan förskola, föräldrar och andra aktörer. Teori: Sociokulturellt perspektiv och dilemmaperspektiv Metod: Fallstudie, dokumentanalys och kvalitativ forskningsintervju Resultat: Den undersökta förskolan hade organiserat och anpassat verksamheten så att ett barn med diagnosen autism fått ökad möjlighet att bli delaktig i gruppen. Bland annat hade man skapat mindre grupper, haft en vuxen som lots, förstärkt kommunikationen med bilder och tecken och arbetat med habiliteringens intensivinlärning. Samverkan upplevdes på olika sätt av olika aktörer. Det som främjade samverkan för att skapa delaktighet för barnet i förskolan var de inblandades intresse och engagemang, en god kommunikation aktörerna emellan samt en gemensam kunskapsgrund. Det som upplevdes som hinder för att skapa delaktighet för barnet var att tid till samverkan togs från tid med barnen. Deltagarna hade olika åsikter om huruvida intensivinlärningen gynnat barnets delaktighet eller inte. Sökord: delaktighet, autism, förskola, samverkan, anpassningar, sociokulturellt perspektiv, dilemmaperspektiv, intensivinlärning, tillgänglig lärmiljö

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)