Evolutionsteorin : Har barndomsminnen ett överlevnadsvärde?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi; Högskolan Väst/Avdelningen för psykologi, pedagogik och sociologi

Sammanfattning: Forskning om det mänskliga minnet är omfattande och likaså forskning kring evolutionsteorin, men studier som undersöker hur människors barndomsminnen har påverkat deras beteenden och synsätt i vuxen ålder utifrån evolutionsteorin är mer sällsynta. Avsikten med den föreliggande studien var att bidra till att denna kunskapslucka fylls igen. Semistrukturerade intervjuer med tre pedagoger, en socialpedagog, två psykologistudenter, två sociologistudenter samt en sjuksköterskestudent genomfördes med fokus på vilka barndomsminnen de haft, negativa eller positiva, samt hur de upplevt att det påverkat deras beteenden och synsätt i vuxna livet. Informanternas ålder var mellan 25 – 66 år och det var fem män och fyra kvinnor. Utifrån informanternas svar undersöktes om dessa kunde kopplas till evolutionsteorin och om barndomsminnena hade överlevnadsvärden. I resultatet av den tematiska analysen framträdde sju teman: 1. Rädsla, 2. Utanförskap, 3. Hjälpsamhet, 4. Föräldra-/vuxenroll, 5. Tillhörighet, 6. Svek/brist på tillit och 7. Negativa erfarenheter. Studiens resultat ger förståelse för hur barndomsminnen kan påverka människors beteenden samt hur evolutionsteorin kan ta sig uttryck hos människor idag. Resultatet visar människors strävan att ständigt förbättra sina egenskaper genom att lära sig av sina eller andras misstag. Studien ger därmed ett psykologiskt bidrag till den kvalitativa forskningen om hur människors minnen kan anpassas genom generationer utifrån evolutionsteorin.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)