Digitala läromedel i matematik : En intervjustudie om lärares uppfattningar om digitala läromedel i matematik

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från

Sammanfattning: Digitaliseringen i svensk skola har genomgått en snabb utveckling de senaste åren och användningen av digitala läromedel är något som blir allt mer vanligt i skolan. Syftet med studien är därför att bidra med kunskap om uppfattningar som lärare i årskurs 1–6 har om digitala läromedels roll i matematik. Syftet ska besvaras genom följande frågor: Vilka möjligheter och svårigheter uppfattar lärare med användning av digitala läromedel i matematik? På vilka sätt uppfattar lärare elevers lärande när de arbetar med digitala läromedel i matematik och på vilka sätt uppfattar lärare skillnaden, om det finns några, mellan analoga och digitala läromedel i matematik?   Studien tar sin utgångspunkt i uppfattningsbegreppet där uppfattningar är i fokus. I arbetet har fem lärare intervjuats för att ta reda på deras uppfattning om digitala läromedel. Materialet har transkriberats och analyserats för att kunna presentera ett korrekt resultat. Resultatet visar att lärares uppfattningar om digitala läromedel kan delas in i två kategorier. En kategori där digitala läromedel ses som ett komplement till analoga läromedel och en kategori där digitala läromedel ses som likvärda analoga läromedel. Lärarna uppfattar också att elever kan arbeta med alla områden inom matematik med digitala läromedel. Möjligheter som lärarna ser med digitala läromedel är att de ger snabb feedback, de motiverar elever och de är självrättande. Svårigheter som lärare uppfattar är att vissa moment är svårare att genomföra digitalt, elever kan göra annat och det kan förekomma buggar i de digitala läromedlen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)