Utveckling av leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer

Detta är en Master-uppsats från Lunds universitet/Teknisk logistik

Sammanfattning: Syftet med examensarbetet är att ta fram en mer tillförlitlig leveransprestationsmätning av Orkla Foods Sveriges leverantörer vars resultat kan kommuniceras både internt och externt för att långsiktigt förbättra leveransprestationen. När denna studie genomfördes hade Orkla Foods Sverige problem med låg leveransprestation från sina leverantörer och otillförlitliga mätningar av detta som grundade sig i brister i interna rutiner. För att komma till bukt med detta och bidra till kunskapsutvecklingen inom området har examensarbetet fyra delmål: 1. En övergripande analys av problemkällor i interna rutiner och hos leverantörer som bidrar till en uppmätt låg leveransprestation 2. Vilka effekter låg leveransprestation från leverantör kan leda till hos ett kundföretag 3. Förslag på mätetal för systematisk uppföljning av leveransprestation 4. Ett rekommenderat arbetssätt för att hantera ett mätverktyg Som metod för examensarbetet valdes en kombination av fallstudie och aktionsforskning samt en abduktiv ansats. Det empiriska underlaget utgörs av tre huvuddelar. Den första delen är en sammanställning av historisk leveransdata för alla orderrader som levererades till Orkla Foods Sverige under 2015. Den andra delen består av en fyra veckors avropsstudie där fyra avropare intervjuades en gång per vecka om avvikelser i föregående veckas leveranser. Den tredje och sista delen av det empiriska underlaget består av en leverantörsenkät där Orklas leverantörer fick ge sin syn på hur de upplevde sin egen leveransprestation och hur väl de tyckte samarbetet med Orkla fungerade. Från avropsstudien kunde författarna dra slutsatsen att den låga leveransprestationen som uppmätts på Orkla inte bara berodde på dålig leveransprestation från leverantörer utan även på brister i interna rutiner hos Orkla som ledde till en otillförlitlig mätning. Med stöd i avropsstudien föreslås nya definitioner på två av de mätetal som används på Orkla för att mäta leveransprestation. Dessutom tas öppna order, det vill säga en order som leverantören levererar in på under hela året, bort ur mätningen eftersom dessa order aldrig kommer att levereras enligt det datum och den kvantitet som finns i Orklas affärssystem. Från leverantörsenkäten kunde författarna se att leverantörerna var positivt inställda till att motta prestationsmätningar från Orkla. Författarna rekommenderar att Orkla börjar kommunicera resultaten från leveransprestationsmätningen till leverantörer samt använder informationen som underlag vid upphandlingar och förhandlingar. Vidare upptäcktes att den dåliga leveransprestationen från leverantörer inte i någon större utsträckning ledde till produktionsproblem och därmed inte till försämrad leveransprestation mot kund för Orkla. Företaget verkade istället absorbera kostnaderna orsakade av dålig leveransprestation från leverantörer i form av stora buffertar och säkerhetslager.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)