Reparationer i dialog hos personer med lindrig kognitiv svikt

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Sammanfattning: För att kunna tala och kommunicera krävs bland annat kognition och minne. Ett symtom på bristande kognition är påverkan på språket. I föreliggande studie har ljudfiler transkriberats med ett transkriptionsverktyg och analyserats med syftet att kartlägga och jämföra hur personer med lindrig kognitiv svikt (MCI) hanterar reparationer i samtal. Studien jämförde resultat kvantitativt och kvalitativt mellan två grupper av individer med MCI, med eller utan pågående försämring, samt en kontrollgrupp. Sammanfattningsvis visar resultaten att personer med MCI behöver mer stöd för att lösa problem i konversationen, såsom att samtalspartnern ber om fler förtydliganden eller fyller i det ord talaren söker efter. Skillnad sågs mellan individerna med MCI, med eller utan pågående försämring, gällande sekvenslängd på tysta pauser. Vidare visar resultatet att personer med MCI utan pågående försämring kan signalera till samtalspartnern när de behöver tid att planera sitt uttalande eller finna ord.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)