Sökning: "conversation analysis"

Visar resultat 1 - 5 av 684 uppsatser innehållade orden conversation analysis.

 1. 1. ”Were you able to wear undergarments?” - En kvalitativ studie av intervjuer med kvinnliga och manliga skådespelare inom Marvel Cinematic Universe

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation; Göteborgs universitet/Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Emmy Ottosson; Thea Eklöf; Matilda Westermark; [2022-02-24]
  Nyckelord :Kön; kulturjournalistik; intervju; konversationsanalys; ojämlikhet; Marvel Cinematic Universe; populärkultur; videointervju; Gender; entertainment journalism; interview; conversation analysis; inequality; actors; Marvel Cinematic Universe; pop culture; video interview;

  Sammanfattning : Aim of thesis: The purpose of this study is to explore whether female and male actors get treated differently by entertainment journalists during press junket interviews and to see when and how gender is defined and created during an interview. To do this, we looked at different indicators such as eyeline, body language, subject of the questions, the length and substance of answers, the number of questions directed at each person, interruptions and turn taking. LÄS MER

 2. 2. Sjuksköterskors upplevelser av samtal om den sexuella hälsan med vuxna patienter inom slutenvården: en kvalitativ litteraturöversikt.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/Hälsohögskolan

  Författare :Sofia Åstrand Raij; Elsa Henerius; [2022]
  Nyckelord :conversations; experiences; nurses; patients; sexual health; sexuality.;

  Sammanfattning : Title: Nurses' experiences of conversations with patients about sexual health: a qualitative literature review. Background: Sexual health and sexuality are included in all dimensions of health and can be affected by illness, dysfunction and injury. LÄS MER

 3. 3. Distriktssköterskors upplevelser av att samtala med föräldrar till barn med övervikt. En systematisk litteraturstudie

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Emma Wennerström; Jeanette Jern; [2022]
  Nyckelord :Nurse; Pediatric obesity; Experience; Parent; Sjuksköterska; Övervikt hos barn; Upplevelser; Föräldrar;

  Sammanfattning : Introduktion: Barn med överviktsproblem ökar i världen och är ett växande problem även i Sverige. Övervikt hos barn i tidig ålder ökar risken för att barnen senare i livet ska drabbas av följdsjukdomar vilket gör att det är viktigt att tidiga åtgärder vidtas. LÄS MER

 4. 4. Skolsköterskors erfarenheter av samtal med elever och föräldrar om övervikt eller fetma : En kvalitativ intervjustudie

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för vårdvetenskap (VV)

  Författare :Frida Lindvall; Nathalie Marton; [2022]
  Nyckelord :Conversation; experiences; obesity; overweight; school nurses; Erfarenheter; fetma; samtal; skolsköterskor; övervikt;

  Sammanfattning : Bakgrund: Övervikt och fetma hos elever är ett växande problem i samhället. Majoriteten av insatser som görs förebyggande sker i skolmiljö. Tidigare forskning visar att samtal om övervikt och fetma är utmanande för skolsköterskor. LÄS MER

 5. 5. Distriktssköterskans upplevelse av att stärka unga patienters autonomi : En intervjustudie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan Väst/Institutionen för hälsovetenskap

  Författare :Cecilia Sandbeck; Theresia Hassel Hedihn; [2022]
  Nyckelord :Autonomy. District nurse. Vascular catheters. Work together. Young patients.; Arbeta tillsammans. Autonomi. Distriktssköterska. Kärlkateter. Unga patienter;

  Sammanfattning : Bakgrund: Det råder idag en brist på verksamma distriktssköterskor i Sverige samtidigt som befolkningen ökar. Ett resultat av detta är att mer ansvar läggs på de få distriktssköterskor som finns. LÄS MER