Den automatiserade byggproduktionens försörjningskedja

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Byggproduktion

Sammanfattning: Studien har för avsikt att undersöka hur en automatiserad process kan implementeras i dagens byggindustri. Vidare undersöker studien hur en automatiserad process försörjningskedja bör/kan utformas. Studien har genomförts i form av en kvalitativ fallstudie på två företag i försörjningskedjan för dagens gipsinstallationer och ett företag som utvecklar en robot för gipsskivemontage. De tre företag vilka har medverkat i fallstudien är entreprenadbolaget NCC och materialtillverkaren Gyproc samt robotutvecklaren Build-r. Medverkan från dessa aktörer och individuella respondenter har möjliggjort en översiktlig kartläggning av dagens försörjningskedja för gipsinstallationer. Vidare har medverkan från flertalet respondenter/aktörer möjliggjort att förutsättningarna för en automatiserad installations försörjningskedja kunnat identifieras. En generell slutsats som kan dras från studien är att försörjningskedjan kopplad till dagens gipsinstallationer varierar beroende på det aktuella projektets typ, storlek och platschefs personliga preferenser. Det studerade fallföretaget utför ofta gipsmontaget i egen regi, antingen genom egna yrkesarbetare eller genom inhyrd arbetskraft. Gipsskivor ses idag generellt som en standard-/bulkprodukt där entreprenören till stor del sköter materialhanteringen själv. Det finns principiellt tre olika strategier för materialhanteringen på en byggarbetsplats; 1) lyfta in byggmaterialet med kran i samband med stomresning, 2) transportera in material efter stomresning genom bygghiss/teleskoplastare, 3) användande av externt logistikföretag. Mest frekvent använda leverantören av gipsskivor i dagens försörjningskedja är materialdistributören, detta med tanke på den service och tjänster distributören erbjuder. För informationsflödet varierar det externa flödet beroende på information, medan det interna flödet främst är en verbal dialog mellan platsledning och yrkesarbetare. Byggbranschen rör sig mot ett mer digitaliserat klimat, detta genom användning av exempelvis BIM modeller. En förutsättning för ett automatiserat montage av gipsskivor är en ytterligare digitalisering av informationsflödet. Detta utgör grunden för att roboten ska kunna navigera på arbetsplatsen, men även för att en eventuell simulering ska fungera väl. En automatiserad installation medföra stora vinster i form av arbetsmiljövinster, men även i form av ökad produktivitet. I takt med att en automatiserad produktion utvecklas kommer högre krav ställas på materialflödet, detta då längdanpassat material nästintill är en förutsättning för en automatiserad process. Vidare ställer en automatiserad process högre krav på planering i form av samordning av aktörer involverade i innerväggsproduktionen, men även i form av hantering av material.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)