Screeninginstrument för nutritionsstatus och ät- och måltidsobservationer : En litteraturstudie i syfte att identifiera vilka faktorer som observeras i samband med måltid hos multisjuka äldre

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Sammanfattning: Bakgrund: Undernäring är ett vanligt förekommande tillstånd inom hälso- och sjukvården. Undernäring har samband med ökad sjuklighet och dödlighet. Det leder till ökade kostnader för samhället då vårdtiderna blir längre. Patienterna blir utsatta för ett ökat lidande. Enligt nutritionsvårdsprocessen kan undernäring upptäckas om en screening av nutritionsstatusen  utförs. För att sedan utreda vad som orsakar undernäringen kan ät- och måltidsobservationsinstrument utnyttjas. Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att identifiera vilka faktorer som observeras i samband med screening för nutritionsstatus och ät -och måltidsobservationer och vilka instrument som finns utvecklade för att identifiera dessa faktorer hos multisjuka äldre. Metod: Litteraturöversikten baserad på vetenskapliga artiklar utifrån studiens syfte. De vetenskapliga artiklarna fanns tillgängliga på Uppsala universitets elektroniska prenumerationer. Analysarbetet gjordes genom granskning och bearbetning av insamlat material. Resultat: Resultatet av granskningen visade att viktminskning, BMI, diagnos, aptit och funktionsförmåga var faktorer som de flesta nutritionsstatus screeninginstrument observerade. Faktorer som observerades i störst utsträckning i ätobservationsinstrument var tugg och sväljsvårigheter, transport av mat till munnen, sittposition och energitillförsel. De flesta av instrumenten som granskades visade sig vara reliabla och validerade. Det fanns inget instrument som observerade endast måltidsmiljön. Det finns även andra faktorer som visat sig ha inverkan på nutritionsstatusen som inte observeras i något instrument. Dessa faktorer var av psykosociala och ekonomisk karaktär.  Slutsats: Det finns nutritionsstatus screening instrument av god kvalité däremot finns det inte lika omfattande ät – och måltidsobservationsinstrument.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)