Kvinnors upplevelse av omvårdnad i samband med abort

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

Sammanfattning: Bakgrund: I Sverige genomförs upp till 38 000 aborter per år och är en påfrestande situation för kvinnor som genomgår processen. Ett bra bemötande kan öka chansen till välbefinnande hos dessa kvinnor. Syfte: Syftet med studien var att belysa hur kvinnor upplever omvårdnaden vid abort. Metod: En litteraturstudie genomfördes baserad på 9 artiklar från hela världen, data analyserades med integrerad analys. Resultat: 4 kategorier identifierades; Skam och skuld påverkar abortupplevelsen negativt, En önskan om information och självbestämmande, Kvinnor vill få holistisk omvårdnad vid abort och Ett behov av stöd och en närvarande sjuksköterska. Slutsats: Studien visade att sjuksköterskans omvårdnad har stor betydelse för hur kvinnan upplever abort. Många av kvinnorna hade likartade känslor kring abort medan deras behov varierade. Kvinnorna önskade mer information och förebyggande vård gällande både fysisk och psykisk smärta. För att tillgodose att kvinnorna får en god upplevelse av omvårdnaden vid abort måste sjuksköterskan lägga fokus på varje kvinnas individuella fysiska, psykiska och existentiella behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)