Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19 : En kvalitativ intervjustudie

Detta är en Kandidat-uppsats från Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering; Jönköping University/HHJ, Avd. för rehabilitering

Sammanfattning: Titel: Upplevelser av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress för studenter under pandemin covid-19. Syfte: Syftet med studien var att beskriva hur studenter på en svensk högskola upplever aktivitetsbalans och dess påverkan på stress under pandemin covid-19. Metod: En kvalitativ intervjustudie med 10 svenska informanter där materialet analyserades med en kvalitativ innehållsanalys. Resultat: I resultatet kom det fram 3 kategorier: Minskade möjligheter i att delta i aktiviteter påverkar aktivitetsbalansen, Strategier för att upprätthålla aktivitetsbalans och Relationen mellan aktivitetsbalans och stress. Resultatet visade upplevelserna av aktivitetsbalans och dess påverkan på stress hos informanterna. Slutsats: Fungerande rutiner och anpassade aktiviteter var av betydelse för upplevd aktivitetsbalans under pandemin covid-19. Upplevelsen av att pandemin påverkat aktivitetsbalans negativt var på grund av bristande rutiner och anpassningar i vardagen. Vid upplevd aktivitetsobalans sågs en verkan på stress men med tidigare erfarenhet av stresshantering kunde det undvikas.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)