Medias påverkan på Sveriges biståndspolitik - En jämförande fallstudie mellan konflikterna i Kashmir och Palestina

Detta är en L2-uppsats från Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: I denna uppsats söker vi finna om det råder ett samband mellan nivån på Sveriges bistånd och den mediala exponering som riktas mot olika konfliktzoner. Palestina och Kashmir, två konflikter som delar likheter i många avseenden, har trots liknande krissituationer erhållit avsevärda skillnader i humanitärt stöd från Sida. Hypotesen kring tänkbara förklaringar till snedfördelningen har sin grund i CNN-effekten – en teori vars centrala antagande är att olika nivåer av mediaexponering kring händelser även påverkar nivån på humanitär hjälp. Först genomförs en kvantitativ undersökning, där antalet artiklar skrivna om vardera konflikt sätts i relation till nivån på bistånd. Det framkommer att Palestina tilldelats betydligt mer bistånd och att konflikten har figurerat i betydligt större omfattning i svensk media än vad som är fallet med den i Kashmir. För att söka påvisa om det går att finna ett kausalt samband bedrivs sedan en kvalitativ studie där tre olika biståndsbeslut från Sida kopplas till olika tidningsartiklar vars publiceringar skett innan besluten har tagits. Tongångar i beslutsdokument från Sida tyder på att myndigheten har påverkats av media i sin beslutsfattning – om än inte i hur stor omfattning. I uppsatsens avslutande del diskuteras det kring vikten av bakomliggande faktorer för att förstå varför vi kunnat observera en skillnad i humanitär hjälp avsedd för Palestina och Kashmir. Såväl områdenas geografiska belägenhet som biståndstradition har troligen spelat in i utfallet. Även om det i slutändan inte var möjligt att säkerställa ett kausalt samband mellan nivån på mediaexponering och tilldelat bistånd, så har resultaten medfört att vi med relativ säkerhet kan fastslå att media har en reell påverkan på den svenska biståndspolitiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)