Lean tillämpat på operativt inköp

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion; Högskolan i Jönköping/JTH, Industriell organisation och produktion

Sammanfattning:

Syfte– Syftet med denna studie är att undersöka tillämpbarheten av Lean på operativt inköp samt undersöka hur detta kan tillämpas på ett tillverkande företag som arbetar med Lean i produktionen. För att besvara syftet har det brutits ned i ett delmål och en frågeställning.

Delmål: Att undersöka tillämpbarheten av Lean på operativt inköp  

Frågeställning: Hur kan Lean tillämpas på operativt inköp på ett företag som arbetar med Lean i produktionen?

Metod– Litteraturstudier genomfördes inom områdena inköp och valda Leankoncept för att samla in teori som möjliggjorde uppfyllandet av studiens delmål. En fallstudie genomfördes för att samla in empiri som sedan jämfördes med delmålet för att besvara studiens frågeställning. Empiri samlades in genom samtal, intervjuer, dokumentstudier och observationer.

Resultat– Företag som arbetar med Lean i produktionen kan tillämpa Lean på operativt inköp för att effektiviseras. Operativt inköp är en transaktionsbaserad process med information som värdeflöde. Operativt inköp bör effektiviseras i syfte att skapa ett så värdeadderande flöde som möjligt. Genom att utgå från de fyra grundområdena Filosofi, Processer, Medarbetare och partners samt Problemlösning i Lean och de tillhörande 14 principerna, skapas ett helhetsperspektiv och riktlinjer som lyfter förbättringsområden. För att realisera de 14 principerna bör metoder och verktyg anpassas efter avdelningens förutsättningar och mål. Minskade processtider för inköpsärenden, ökad flexibilitet bland inköpare och minskad stress är resultat av framgångsrikt tillämpande av Lean på operativt inköp.  

Implikationer– Studiens syfte var inte att skapa ett nytt Leankoncept utan att undersöka vad inom Lean som kan tillämpas på operativt inköp för att effektiviseras. Teori inom området är nästintill obefintligt och utförandet av studien har bidragit med ny kunskap om Lean tillämpat på operativt inköp.

Begränsningar– Resultatet påverkas av hur länge företag arbetat med Lean i produktionen innan Lean tillämpas på operativt inköp. Genomförande av en flerfallstudie, istället för en enfallstudie, hade gett ett mer generaliserbart resultat för företag att använda sig av med likartade förutsättningar som fallföretaget.

Nyckelord– Lean Administration, Lean Office, Lean Produktion, Lean Service, operativt inköp, effektivitet

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)