Att välja rätt färg inom digital marknadsföring : Hur upplever människor en bild beroende på dess färgsättning?

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan Väst/Institutionen för ekonomi och it

Sammanfattning: Detta examensarbete undersöker vilken betydelse färgval har utifrån skapade reklaminslag, anpassat för Instagram. Vi utgår från några grundläggande begrepp om visuell färguppfattning som har sitt ursprung i färgteori, färgpsykologi, färgsystem och färguppfattning. Vi tar också hänsyn till den digitala marknadsföringen och dess betydelse samt tar hjälp av tidigare forskning inom färgperception och marknadsföring. Syftet med arbetet är att presentera statistik och dataanalys i användningen av olika färgsättningar på bilder i olika sammanhang, för att visa hur färgsättningen i en bild har betydelse för vilka känslor och associationer som väcks hos användaren. Undersökningen använder ett Instagramutseende för att presentera fyra stycken utvalda bilder, två på tema turism och två på tema konsert, där vi sedan applicerar färgerna; gul, röd, blå eller grön. Respondenterna i webbenkäten fick bedöma hur de associerar bilden utifrån de redan framtagna alternativen som finns till varje fråga i enkäten. Undersökningens resultat visar att färgen i en bild har stor betydelse när det gäller associationer och känslor. Det blir viktigt att välja rätt färg i den digitala marknadsföringen för att fånga Instagram-användarens uppmärksamhet och för att skapa intryck hos användaren, för att på så sätt öka inläggets popularitet och förstärka och matcha dess budskap. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)