Hur attraherar man talanger under en global kris? : En kvalitativ studie om hur IKEA Retail Sverige har attraherat talanger under Covid-19 pandemin

Detta är en Kandidat-uppsats från Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Sammanfattning: Denna uppsats behandlar definition och attraktion av så kallade “talanger”. Det identifierade problemet är organisationers utmaningar med att attrahera individer med önskvärd kompetens på en konkurrensutsatt marknad. Vidare utvecklas problemet när det samtidigt uppstår en global kris i form av en Covid-19 pandemi. Denna studie ämnar således att undersöka hur organisationen IKEA har attraherat talanger under Covid-19 pandemin utifrån deras synsätt på dessa. Forskningsmetoden var av kvalitativ ansats och uppsatsens empiri tar sin grund i semistrukturerade intervjuer. Analysen baseras på uppsatsens teoretiska ramverk kring talent management, employer branding och employee value proposition. Detta för att nå en slutsats kring hur IKEA har attraherat talanger under Covid-19 pandemin. Studiens slutsats är att IKEA definierar talanger genom ett objektorienterat synsätt. Samt att dessa har attraherats under pandemin genom fortsatt rekrytering, ett inifrån- och ut tänk, internrekrytering och genom att ha byggt ett starkt employee value proposition från grunden. Slutligen visar genomförd studie att IKEA inte upplevt större utmaningar med att attrahera talanger under Covid-19 pandemin än vad fallet annars varit. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)