Ett rikare liv - En litteraturstudie om patienters upplevelser av självkatetersisering

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Ren intermittent kateterisering(RIK) är en vedertagen blåstömningsmetod som går ut på att man för in en kateter i urinblåsan för att sedan avlägsna den då urin tappats. Detta görs vid ett flertal olika tillfällen under en dag, antingen av patienten själv eller av någon vårdpersonal. RIK kan användas som behandlingsmetod av flera olika anledningar, så som vid urinretention, prostataoperationer eller vid neurogena blåsrubbningar. Vid RIK finns det risk för komplikationer så som blödning och urinvägsinfektion(UVI), men är en trots detta en av byggstenarna när det gäller att förebygga vårdrelaterade urinvägsinfektioner(VUVI). RIK är en behandlingsmetod som inkräktar på patienters självkänsla och integritet, men kan trots detta hjälpa till att öka patientens självkänsla och delaktighet i vården. Syfte: Syftet med denna studie var att belysa patienters upplevelser av självkateterisering. Metod: Detta fördjupningsarbete är en litteraturstudie baserat på tolv vetenskapliga artiklar där åtta är kvantitativa och fyra kvalitativa. Resultat: De granskade artiklarna resulterade i tre huvudteman; Praktiska hinder och barriärer i samband med RIK, Lidande för patienten samt Positiva känslor och upplevelser. I resultatet framkom det att alla patienter har olika erfarenheter och upplevelser av RIK och att det är viktigt att patienter bemöts ur ett personcentrerat perspektiv. Både positiva och negativa upplevelser har identifierats där känslor av genans tycktes vara den största negativa känslan hos patienterna, medan en ökad livskvalitet och förbättrad självkänsla verkade vara de mest positiva känslorna. Praktiska hinder och barriärer var ett återkommande tema i flera artiklar som genererade negativa känslor hos patienterna, där brist på bra toaletter samt övriga svårigheter kring utförandet rapporterades. Slutsatser: Patienters upplevelser kring självkateterisering ter sig väldigt olika och avsaknad av information till patienterna verkar vara ett stort problem. Det är av stor vikt att man som sjuksköterska förhåller sig genom ett personcentrerat perspektiv och ser efter alla patienters olika behov.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)