Sökning: "Intermittent ren kateterisering"

Visar resultat 1 - 5 av 6 uppsatser innehållade orden Intermittent ren kateterisering.

 1. 1. Ett rikare liv - En litteraturstudie om patienters upplevelser av självkatetersisering

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Adam Brandt; Patrik Schäfer; [2016-01-28]
  Nyckelord :Självkateterisering; Intermittent ren kateterisering; Följsamhet; Upplevelse; Erfarenhet; Omvårdnad;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent kateterisering(RIK) är en vedertagen blåstömningsmetod som går ut på att man för in en kateter i urinblåsan för att sedan avlägsna den då urin tappats. Detta görs vid ett flertal olika tillfällen under en dag, antingen av patienten själv eller av någon vårdpersonal. LÄS MER

 2. 2. Patienters upplevelse av ren intermittent kateterisering : En intervjustudie

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för hälso- och vårdvetenskap (HV)

  Författare :Nilla Hedman-Lindqvist; [2016]
  Nyckelord :Clean intermittent catheterization; orthopaedic surgery; patient experience; postoperative care; urinary catheterization.;

  Sammanfattning : Bakgrund: Ren intermittent katetrisering (RIK) är en åtgärd som utförs dagligen på ett flertal patienter inom sjukvården, där sjukvårdspersonal tränger innanför patientens integritetssfär. Patienter har olika personliga gränser för när den personliga integriteten hotas och deras upplevelse vid RIK postoperativt, är sparsamt belyst i tidigare forskning. LÄS MER

 3. 3. Dokumentation av postoperativ residualurin efter neurokirurgi : En kvantitativ studie

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Gro-Malvina Bakke Andersson; Lisa Åslund; [2015]
  Nyckelord :residualurin; kateter; urinretention; neurokirurgi; dokumentation;

  Sammanfattning : Bakgrund: Både kateteranvändning och residualurin kan leda till flera komplikationer i efterförloppet. Att studera detta ansågs betydelsefullt ur ett kvalitetssäkerhetsperspektiv.Syfte: Att beskriva förekomst av postoperativ residualurin efter neurokirurgi relaterat till kateteranvändning. LÄS MER

 4. 4. Patienters upplevelser i samband med ren intermittent kateterisering vid inkomplett blåstömning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för hälsovetenskaper

  Författare :Sabina Lysek; Rebecka Gärtze; [2014]
  Nyckelord :Livskvalitet; ren intermittent kateterisering; RIK; emotionella upplevelser; utbildning; vårdpersonalens roll.; Medicine and Health Sciences;

  Sammanfattning : Ren intermittent kateterisering (RIK) är ett behandlingsalternativ för neurogen blåsrubbning/inkomplett blåstömning såsom Multipel Skleros, Parkinsons sjukdom, ryggmärgsskador och överflödesinkontinens. Neurogen blåsrubbning innebär en neurologisk sjukdom eller skada på nervsystemet som påverkar de nedre urinvägarnas normala funktion. LÄS MER

 5. 5. Ren Intermittent Kateterisering vid traumatisk spinalskada. : Hanteringsstrategier och upplevelser

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap; Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Regina Persson; Cecilia Walter de Perlét; [2014]
  Nyckelord :Spinal injury; quality of life; clean intermittent catheterization; patient experiences; coping strategy; stress; Spinalskada; livskvalitet; ren intermittent kateterisering; patientupplevelser; hanteringsstrategier; stress;

  Sammanfattning : Bakgrund: I Sverige lever cirka 5000 personer med spinalskada. Där spinalskadan lett till nedsatt blåsfunktion är ren intermittent kateterisering (RIK) den metod som rekommenderas i första hand.Syfte: Att undersöka hur personer med traumatisk spinalskada som använder ren intermittent kateterisering (RIK) upplever detta. LÄS MER