Extra anpassningar i musikundervisningen. Utvärdering av ett digitalt undervisningsmaterial

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Lunds universitet/Musikhögskolan i Malmö

Sammanfattning: Denna studie undersöker hur ett digitalt undervisningsmaterial i skolämnet musik kan fungera för elever som är i behov av extra anpassningar (stödinsatser). Tre metoder har använts för att få en djupare förståelse av elevernas åsikter om det digitala materialet och undervisningsformen. Dessa är frågeformulär/logg, intervjuer och egen dagbok. Frågeställningarna som undersökts är: Hur beskriver informanterna sina upplevelser av enskilda arbetsformer och ett digitalt studiematerial i musikundervisningen? Vilka är informanternas beskrivningar av hur de tolkade instruktionerna i undervisningsmaterialet? Varje elev har fått i uppgift att läsa på om lektionerna, öva på sitt instrument och svara på frågor (om lektioner och material) i loggboken. Efter tre lektioner med enskilt arbete har elevernas individuella och gemensamma spel i ensemble bedömts. Uppgiften har gått ut på att eleven ska utveckla sina förmågor i sång, piano eller gitarr och elbas under arbetsområdet ensemblespel. Resultaten visar bland annat att undervisningssättet skapade möjlighet för eleverna att koncentrera sig och öva i lugn och ro, dessutom uppnådde eleverna i studien godkända betyg enligt kunskapskraven för E i piano- och elbasspel.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)