Mätning av hudens ytprofil med hjälp av fokuserat ultraljud.

Detta är en L3-uppsats från

Författare: Krister Engberg; Stefan Snällfot; Jonas Holmgren; [1989]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrunden till detta examensarbete var ett behov av en mätutrustning som klarar av att registrera ett parti av hudens ytprofil.En sådan utrustning kan vara till hjälp för att bedöma sjukdomsutvecklingen hos diabetespatienter med kärlförändringar. Syftet med arbetet har varit att bygga upp och utveckla ett system som mäter ytprofilen hos hud med hjälp av fokuserat ultraljud. Det utvecklade systemet fungerar på följande sätt: En ultraljudsgivare monteras på ett koordinatbord och flyttas med precisa steg över det hudområde som skall undersökas. De mot huden reflekterade ljudpulserna mäts med hjälp av ett oscilloskop, vilket sänder kurvdata i heltalsform via en instrumentbuss till en persondator. I datorn skattas ankomsttiden för ljudpulsens eko och höjddata beräknas. De olika metoder för ankomsttidsskattning som undersökts är flank, envelopp och korrelation. Av dessa tre föll valet på korrelation på grund av dess okänslighet för brus och höga mätnoggrannhet. Genom mätning av 1000 punkter på en jämn, plan yta erhölls ett mått på standardavvikelsen, detta blev mindre än 0.013 mm för varje mätpunkt. Mättiden för varje punkt är ca 15 sekunder.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)