IKT och lärande : En studie kring hur lärarens kunskapssyn påverkar undervisningen med IKT

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för utbildningsvetenskap (UV)

Sammanfattning: Lärare använder IKT i olika utsträckning i verksamheten och de har olika kompetens när det gäller hur verktygen ska användas (Skolverket 2009). Kompetens och kunskapssyn är två begrepp som är nära förbundna. Lärarens kunskapssyn påverkar hur verktygen används i verksamheten och kompetensen påverkar om läraren kan använda verktygen på rätt sätt för att skapa möjligheter till lärande. I uppsatsen studeras lärarens kunskapssyn och hur den påverkar undervisningen med IKT.    Frågeställningar:     Hur kommer kunskapssyner till uttryck i lärarens undervisning med IKT?   I uppsatsen görs en litteraturstudie av ett urval av studier som tolkats utifrån hur syner på kunskap kommer till uttryck genom lärarens undervisning med IKT. Det finns verktyg och metoder som bygger på sociokulturellt lärande, t.ex. CSCL verktyg och Write to Learn metoden, verktyg som bygger på behaviorism, CAI, och verktyg eller metoder som bygger på den pragmatiska kunskapssynen, utforskande av kunskap genom Inquiry. I resultaten framgår att kunskapssynerna kommer till uttryck med IKT verktyg och metoder när behavioristiska verktyg används i verksamheten men i mindre omfattning när verktyg och metoder som bygger på andra kunskapssyner används. Ett par faktorer framkommer i resultaten som påverkar om kunskapssynerna kommer till uttryck. Dessa faktorer är lärarens kompetens och förmåga att använda digitala verktyg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)