FAKTORER SOM BIDRAR TILL TRYGGHET FÖR PATIENTEN I AMBULANSEN En litteraturöversikt

Detta är en Kandidat-uppsats från

Sammanfattning: Bakgrund: Prehospital akutsjukvård i Sverige utgörs till störst del av ambulansverksamhet. Ambulanssjuksköterskan har som uppgift att vårda, bedöma och behandla patienten med ansvar att hålla patienten delaktig och med en intakt integritet. Vårdrelationen i ambulansen är komplex både för patienten och sjuksköterskan. Sjuksköterskan har utmaningar i form av tidspress och en trång vårdmiljö medan patienten direkt hamnar i en utsatt och sårbar situation med en sviktande hälsa, ett kunskapsunderläge och en hierarkisk miljö där patienten hamnar längst ner. Den utsatta miljön utgör en stor risk för att otrygghet skapas och sjuksköterskan behöver därmed ansvara för att tryggheten bibehålls när patienten behöver den som mest. Syfte: Syftet med studien var att beskriva faktorer som bidrar till upplevelsen av trygghet för patienten i ambulansen. Metod: Litteraturöversikt baserad på kvalitativa artiklar. Litteratursökningen gjordes i CINAHL, PubMed, Scopus samt PsycINFO och resulterade i tio kvalitativa artiklar som resultatet grundade sig i. Resultat: Sättet ambulanspersonalen kommunicerar och bemöter patienten har påverkan på patientens upplevelse av trygghet. Att kommunicera lugnt, både verbalt och icke-verbalt samt att inkludera patienten genom att lyssna och informera ingav trygghet. Likaså hade delaktighet och att bli sedd som en person, bortom sin sjukdom, en stark koppling till patientens upplevelse av trygghet. Något som även visade sig vara viktigt i trygghetsskapandet var patientens uppfattning av ambulanspersonalens yrkesskicklighet och medicinska kunskap. Slutsats: Ett personcentrerat arbetssätt bidrar till möjliggörandet för patienten att uppleva trygghet i ambulansen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)