Barnlitteraturen i förskolan : En normkritisk studie av bokval, utbud och skildringar av genus

Detta är en Kandidat-uppsats från Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation; Mälardalens högskola/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

Sammanfattning: Studiens syfte är att undersöka och synliggöra hur barnlitteraturen på fyra olika förskolor valdes ut, om en medvetenhet kring val av normkritiska barnböcker gällande kön och genus finns samt att synliggöra hur kön och genus gestaltas i de fyra populäraste barnböcker på dessa förskolor. Studien genomfördes genom intervjuer, litteratursociologiska kartläggningar och text-och bildanalyser utifrån ett normkritiskt perspektiv. Resultatet visar att det inte fanns tydliga rutiner i hur barnlitteraturen väljs ut och att medvetenheten kring normkritiska barnböcker varierade. Det framkom även att pojkar oftare än flickor gestaltades i barnlitteraturen och att de populäraste böckerna skildrade sina karaktärer på ett könsneutralt eller könsöverskridande sätt. Studiens slutsats är att det behövs en större medvetenhet kring barnlitteraturens påverkan på barnens skapande av könsnormer samt att fler böcker som skildrar flickor behöver väljas in. Avslutningsvis behöver även barnböcker som skildrar karaktärer på ett normutvidgande sätt eller könsöverskridande sätt få större plats på förskolan.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)