Konsumenters syn på återanvändning av kläder : En jämförelsestudie i Sverige om konsumentbeteende i olika åldrar.

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Dagens modekonsumtion har lett till att en stor mängd kläder slängs utan anledning vilket har en mycket stor inverkan på miljön. Modeindustrin har identifierats som en stor bidragande faktor till plastföroreningen i haven och är även ansvarig för 20 procent av det globala vattenspillet och 10 procent av planetens totala koldioxidutsläpp. I denna kvalitativa studie har en undersökning gjorts för att se om konsumenter i Sverige är villiga att köpa sina kläder i andra hand istället för nyproducerade och även hur andrahandsmarknaden kan växa och bli bättre och mer attraktiv. För att kunna lära oss om konsumenters vanor kopplade till shopping har skribenterna genomfört en enkätstudie med människor i alla åldrar. Semistrukturerade intervjuer har även genomförts med företag från second hand-sektorn för ytterligare kännedom om branschen. Resultatet av studien visar att andrahandsmarknaden har vuxit under de senaste åren och att den främsta anledningen till varför konsumenter väljer andrahandsplagg är av miljömässiga skäl. Vidare visar studien att den yngsta generationen, människor under 20 år, är den grupp som visar lägst intresse för second hand vilket är oroande då detta är framtidens konsumenter.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)