Stridsåtgärder mot småföretag

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Blockader används för att tvinga fram kollektivavtal med småföretag, även om arbetstagarna på företaget varken är intresserade av det eller är med i facket. Huvudregeln återfinns i regeringsformen 2 kap 17 § vilken lyder: ”[f]örening av arbetstagare samt arbetsgivare och förening av arbetsgivare äger rätt att vidta fackliga stridsåtgärder, om annat ej följer av lag eller avtal”. Här intar småföretag ingen särställning gentemot större företag. Traditionen är stark när det gäller parternas möjlighet att själva reglera villkoren och utveckla mönstret för stridsåtgärder på arbetsmarknaden. Den senaste tidens uppmärksammade blockader mot småföretag visar dock att systemet inte fungerar som det ska. Syftet med den här uppsatsen är därför att utreda och analysera om fackets möjligheter att vidta stridsåtgärder mot småföretag kan anses vara för vidsträckta. Problemet måste ses i ett sammanhang av lagstiftning, tradition på arbetsmarknaden, rättspraxis och utvecklingen på arbetsmarknaden.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)