Chefer i PR-branschen : en studie om hur män & kvinnor ser på sin kommunikation

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

Sammanfattning: Syftet med denna studie är att studera chefer i PR-branschen. Genom definierade kommunikationsstilar, vill vi ta reda på chefernas syn på deras sätt att kommunicera. Vi vill även se om det finns någon skillnad i hur kvinnor respektive män kommunicerar på sina arbetsplatser. Metoden som använts i studien är en kvalitativ forskningsmetod, och det empiriska materialet har samlats in genom semistrukturerade intervjuer på åtta PR-bolag i Göteborg och Stockholm. Chefer samt anställda har intervjuats. Det resultat som vi kommit fram till i denna studie är att det inte är stor skillnad i hur männen respektive kvinnorna ser på sin kommunikation. De två kommunikationsstilar chefer - både män och kvinnor i PR-branschen anser sig kommunicera genom, är tydlighet och inspiration. Att vara så konkret som möjligt är något som alla cheferna vi intervjuat värderar högt, men det finns en skillnad i hur det framförs mellan könen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)