Finns organisationskultur i enmansföretag?

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

Sammanfattning: Sammanfattning Titel: Finns organisationskultur i enmansföretag? - En intervjubaserad studie om hur organisationskultur yttrar sig när den endast består av en individ. Universitet: Lunds Universitet, Campus Helsingborg, Institutionen för Service Management Kurs: KSMK65 Service management: Examensarbete för kandidatexamen, 15,0 hp, VT20 Författare: Anna Lundberg och Anton Mathisson Handledare: Eerika Saaristo Nyckelord: Enmansföretag, självanställd, organisationskultur, integrerad identitet Syfte: Syftet med studien är att djupare undersöka fenomenet enmansföretag med fokus på identitet och organisationskultur. Frågeställningar: Hur skiljer sig företag och person i enmansföretag? Hur yttrar sig organisationskultur i enmansföretag? Metod: En kvalitativ studie där det empiriska materialet är insamlat genom nio semistrukturerade intervjuer. Alla studiens respondenter är enmansföretagare inom olika kreativa branscher i Sverige. Analysen har en tolkande grund och ställer empirin mot tidigare teori. Slutsatser: Studiens resultat visar att organisationskultur även finns i organisationer med endast en individ. Enmansföretagare finner en svårighet att skilja på företag och privatliv vilket skapar en integrerad identitet. Den integrerade identiteten grundar sig i personlig identitet men formas av företaget vilket i sin tur påverkar organisationskulturen. Organisationskulturen sprider sig även över företagets gränser och påverkar enmansföretagare i deras privatliv.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)