Sökning: "Anna Lundberg"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Anna Lundberg.

 1. 1. Planeringsinstrument för aktiv tillgänglighet: En jämförelse av Place Syntax Tool och MOVE Meter

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för ekonomi och samhälle

  Författare :Miriam Alme; Anna Lundberg; [2021-06-23]
  Nyckelord :Human geography; urban planning; accessibility; accessibility instruments active accessibility; ; Planning Support SystemsPlace Syntax Tool; MOVE Meter; land use and transport integration;

  Sammanfattning : För att utveckla hållbara och tillgängliga städer finns det ett behov av att integrera mobilitet- och markanvändningsplanering. För att minska utsläppen krävs också ett särskilt fokus på aktiv tillgänglighet; att kunna delta i aktiviteter och grundläggande service genom en kombination av gång, cykling, anslutning till kollektivtrafik samt markanvändning. LÄS MER

 2. 2. Taluppfattning – något helt grundläggande : En kunskapsöversikt av undervisningsmetoder som främjar taluppfattning i de tidiga skolåren

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för lärande, humaniora och samhälle

  Författare :Anna Nilsson Boman; Petronella Palmkvist; Emma Lundberg Rigmorsdotter; [2021]
  Nyckelord :Taluppfattning; intervention; tidiga skolår;

  Sammanfattning : Taluppfattning uppmärksammas utifrån forskning och styrdokument som en väsentlig del av matematikundervisningen i de tidiga skolåren. Syftet med denna kunskapsöversikt är att, utifrån en given definition av begreppet taluppfattning som omfattar åtta komponenter, sammanställa exempel på undervisningsmetoder som främjar utvecklingen av elevers taluppfattning. LÄS MER

 3. 3. Förskollärares syn på barns inflytande och delaktighet i förskolan

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Anna Lundberg; [2021]
  Nyckelord :inflytande; delaktighet; förskola; förhållningssätt; påverka;

  Sammanfattning : Barn har rätt till inflytande och delaktighet. Denna rättighet finns inskriven i Barnkonventionen- FN:s konvention om barnets rättigheter, likaså i förskolans läroplan. Förskolan skall fostra demokratiska medborgare, detta gör vi genom att visa barnen att deras röst är viktig. LÄS MER

 4. 4. Kön och genus i högläsningslitteratur : Ur en lärares perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier; Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

  Författare :Elin Lundberg; Anna Norgren; [2021]
  Nyckelord :Kön och genus; högläsningslitteratur; Grundskola F-3;

  Sammanfattning : Studier har visat att flickor och pojkar bemöts olika efter liknande beteende, och att högläsning är en viktig del av den tidiga undervisningen. Fokuset i den här studien är därmed att se hur kön och genus porträtteras i ett antal böcker som läses högt i dagens svenska skolor. LÄS MER

 5. 5. Achieving higher quality in digital workshops : Through the eyes of ERP-consultants

  Magister-uppsats,

  Författare :Sophie Lundberg; Anna-Maria Boras; [2021]
  Nyckelord :ERP; ERP-consultant; workshop; traditional workshops; digital workshops; videoconferencing VC ; face-to-face; quality; guidelines.;

  Sammanfattning : The Covid-19 pandemic has affected the world globally and the way humans conduct their work today. Face-to-face meetings have since before the pandemic been the most standard and effective way to do business, but due to the recommendations from the Swedish Public Health Agency workshops conducted by ERP-consultants does now have to be executed digitally. LÄS MER