Framtidens marknadsföring : Sociala medier. Fungerar marknadskommunikation via Facebook

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan; Högskolan i Borås/Institutionen Handels- och IT-högskolan

Sammanfattning: Syfte: Undersökningen syftar till att genom observationer av grupper i Facebook beskriva hurföretag i nuläget ska använder sig av denna kommunikationsmöjlighet. Med stöd av teorieroch datamaterial, leder mönster i kommunikationen fram till förslag hur företag kan förbättrasin kommunikation och genom detta nå fram till bättre resultat.Teoretisk referensram: De teorier som ansetts relevanta för undersökningen är kundlojalitet,CRM och CIM.Metod: Insamling av primärdata sker genom observation av sex företags grupper påFacebook. En urvalsdiskussion har lett till valet att undersöka tre större företag och tremindre. För att lättare hantera kvantitativa data används ett verktyg för att bedöma gruppernasaktivitetsnivå. För att strukturera hanteringen av kvalitativ data, har materialet delats in i olikakategorier. De mönster vi har funnit i kategorierna har sedan kopplats samman med teorier.Resultat: De undersökta företagsgrupperna är: Coca-Cola, H&M, IKEA, COOP, Vagabondoch Mecenat. Grupperna presenteras med information om själva gruppen samt vad som harskett i grupperna under observationen. Det insamlade materialet består av både kvalitativ ochkvantitativ data. Kvantitativ data beskriver gruppernas aktivitetsnivå. Kvalitativ data hargrupperats i kategorier för att ge en överblick av sammanhanget. Därefter har materialetanalyserats med hjälp av den teoretiska referensramen.Slutsatser: Undersökningen har visat att företag som kommunicerar med användare ochkunder via det sociala mediet Facebook är i behov att grunda inlägg professionellt ochuttrycka dem med personlig prägel. Det är av vikt att företag hanterar kritik öppet och möterkunder på personlig nivå. Det är företagets ansvar att motivera användare till dialog genommotivationsinlägg och aktivitetsinlägg.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)