De okorrupta kvinnorna? En kvantitativ studie om kvinnors politiska representation och dess påverkan på korruption i svenska kommuner

Detta är en Kandidat-uppsats från Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker om graden av den kvinnliga politiska representation påverkar korruptionsnivån på kommunal nivå i Sverige. Det har genomförts statistiska analyser med data från QoG-institutets dataset (Dahlström, Carl och Maria Tyrberg 2016) som berör Sverige 290 kommuner med variabler gällande korruption och andelen kvinnor i kommunfullmäktige. Tidigare forskning har varit oeniga om andelen kvinnor inom politiken bidrar till lägre nivåer av korruption eller om det är en effekt av bakomliggande orsaker. Uppsatsen syfte blir således att undersöka detta samband och pröva teorin på nytt. Anledningen till varför Sverige väljs som fall beror på att andelen kvinnor inom politiken historiskt sett länge varit höga likväl som att korruptionsnivåerna varit låga både på nationell och subnationell nivå. Det bör därför inte råda några tvivel kring teorin och detta samband eftersom andelen kvinnor inom politiken är hög tillika korruptionsnivåerna är låga. Men oberoende av det faktum existerar det ett stort mörkertal kring korruption i Sverige som är mer framträdande på kommunal nivå. Därmed blir Sverige ett tufft test för teorin. Resultatet visar utifrån studiens hypoteser att det existerar ett nollsamband mellan andelen kvinnor i kommunfullmäktige och korruption. Ett fenomen som kan tyda på brister inom tidigare forskning. Uppsatsen bidrar till att se vilka effekter andra länder kan förväntas få på korruption vid långvarig jämställdhet inom politiken. Utöver det ger följande uppsats även upphov till efterfrågan av fler studier på ämnet då sambandet är svårt att förklara och det kan finnas mer därtill.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)