Konceptutveckling av fästsystem : För sammankoppling mellan inner- och yttertält på Norrønas nylanserade kupoltält

Detta är en Kandidat-uppsats från Mittuniversitetet/Avdelningen för kvalitets- och maskinteknik

Sammanfattning: Friluftskulturen är något som många nordbor håller nära hjärtat. Att ta sig ut i naturen ochutforska lokal så väl som internationell miljö är en form av hållbart resande. Med ett tält breddasdessa möjligheter och längre turer med övernattning får bättre förutsättningar.I ett tält finns många komponenter och delar, varvid två tältdukar, en på insidan och enskyddande duk mot utsidan och omgivningen. Detta projekt tar vid precis mellan innertält ochyttertält och berör kopplingen mellan dessa. Projektet syftar till att utveckla ett nytt fästsystemmellan inner- och yttertält för friluftsföretaget Norrönas nylanserade kupoltält. Utvecklingenav fästsystemet ska bidra till en smidig och lätt hantering. Norrøna är ett norskt företag somutvecklar, producerar och säljer kläder och utrustning för friluftslivet och jobbar just nu med ennyutveckling och lansering av ett kupoltält. Tältet i sig ska möta företagets krav på kvalitet,funktion och design.Projektet har genomförts som ett examensarbete för utbildningsprogrammet Sportteknologi -högskoleingenjör produktutveckling inom huvudområdet maskinteknik vid Mittuniversitetet iÖstersund. Denna rapport omfattar det arbete som gjorts genom produktutvecklingsprocessen,dess ingående faser, metoder och resultat. Processen delades in i fem faser: förstudie,produktspecificering, konceptgenerering, utvärdering och val av koncept, detaljkonstruktionoch prototyp.Resultatet av projektet blev ett välutvecklat koncept som löser huvudproblemet att kopplasamman inner- och yttertält och uppfyller de kriterium som specificerats för produkten.Konceptet är ett system med ett elastiskt band med snitt i dess längsriktning. Bandet sitterfastsytt i innertältets sömmar och har en krok fäst i änden. Kroken förs genom en ögla av textilfastsytt i en förlängning av yttertältets bågkanal och fästes i ett av snitten för att låsa systemet.Lösningen valdes med omtanke och diskussion med Norrøna och presenteras i form av digitalasolidmodeller så väl som prototyp.Projektet och dess resultat överlämnas med goda förutsättningar till att produceras ochappliceras på Norrøna nylanserade kupoltält och bidrar till utvecklingen av friluftskulturen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)