Matematik i förskolan : - Hur förskollärare uppfattar och förhåller sig till matematik i sin verksamhet

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI; Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Författare: Besarta Haliti; Buqa Shqiponja; [2012]

Nyckelord: Matematik; förskola; didaktik;

Sammanfattning: Syftet med denna studie var att ta reda på hur lärare i förskolan uppfattar och förhåller sig till matematiken i sin verksamhet. Metodvalet är intervjuer med lärare i förskolan samt observationer av barn i förskolan. Resultatet av studien är att barnen lär sig matematik i sin vardag på ett naturligt och lekfullt sätt. Genom att lärarna i förskolan samtalar med barnen och observerar dem får lärarna reda på om barnen har lärt sig matematik och hur lärarna kan utveckla och utmana barnens matematiska kunskap vidare. Enligt studien planerar lärarna verksamheten utifrån barnens intresse och behov. Dessutom lyfts fram att lärarna ska vara uppmärksamma och visa eget intresse för matematik eftersom det stärker barnen och utvecklar deras grundläggande förståelse för matematiken.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)