Stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård : - Distriktssköterskors erfarenheter

Detta är en Magister-uppsats från Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad; Högskolan i Jönköping/HHJ, Avd. för omvårdnad

Sammanfattning: Bakgrund: Den palliativa vården bedrivs i stor omfattning i hemmet, vilket kan vara krävande för alla inblandade. Forskning visar att den närstående behöver stöd för att orka finnas där för den döende och för att själv inte riskera att utveckla fysisk och psykisk ohälsa. Dock blir det ofta, av naturliga skäl, patientfokus inom hemsjukvården då tids- och resursbrist är ett faktum.   Syfte: Att beskriva distriktssköterskors erfarenheter gällande deras stöd till närstående inom palliativ hemsjukvård.   Metod: En kvalitativ intervjustudie med induktiv ansats genomfördes. Data samlades in med hjälp av semistrukturerade intervjuer med 14 distriktssköterskor. Intervjuerna analyserades utifrån kvalitativ innehållsanalys.    Resultat: Dataanalysen resulterade i sex subkategorier. De bildade i sin tur tre kategorier; Vikten av en fungerande kommunikation, Vikten av ett fungerande arbetssätt och Vikten av att skapa trygghet.   Slutsatser: Det som behövs för att kunna ge stöd till den närstående är lyhördhet, tid, god kommunikation, kontinuitet, erfarenhet och helst en längre vårdrelation som skapar trygghet. Hinder kan vara tidsbrist, bristande samförstånd samt språk- och kulturskillnader. Mer ingående samtalskunskap och utbildning i att leda människor i kris saknas, men även kunskap om och implementering av familjecentrerad omvårdnad. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)