Analys av tolv organiska syror i aerosolprover från Söderåsen i södra Sverige med GC-MS

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Kemiska institutionen

Författare: Otto Larsson; [2012]

Nyckelord: Analytisk kemi; Chemistry;

Sammanfattning: Populärvetenskaplig sammanfattning: Aerosoler är små partiklar i luften. Partiklarna är uppbyggda av föreningar som kommer från till exempel bilavgaser eller vedeldning. Föreningarna kan också bildas på naturlig väg i växter och avges då främst sommartid. Smog i storstäder är ett tydligt exempel där höga koncentrationer av aerosoler orsakar både försämrad sikt och hälsorisker. En del av aerosolpartiklarna är så små att de når ända ner i lungorna till alveolerna, vilket har negativa hälsoeffekter som bland annat kan ge astma och kronisk bronkit. Det är av stort intresse att studera aerosolernas koncentrationer och hur de rör sig i atmosfären eftersom de har påverkan på klimatet. En stor del av aerosolerna består av polära organiska föreningar. Även vatten är en polär förening vilket gör att vattenånga i atmosfären lätt kondenserar på aerosolpartiklarna. Det gör att aerosoler påverkar molnbildningen och hur länge molnen kan hålla nederbörden, vilket i sin tur leder till att olika regioner kan få mer eller mindre nederbörd än de tidigare fått. Aerosoler påverkar också klimatet på liknande sätt som växthusgaser, de håller kvar värme i atmosfären och förskjuter jordens energibalans. Deras påverkan är dock betydligt svårare att bedöma då de har mycket kortare livstid. I den här studien samlades aerosolproverna in på Söderåsen i Skåne, detta för att undvika närliggande antropogena föroreningskällor. Proven togs mellan 2009-12-13 och 2010-11-03. Proven togs vid olika vindriktningar för att kunna studera om aerosolkoncentrationerna varierar beroende på vilket väderstreck vindarna kommer ifrån. Proverna samlades in på kvartsfilter med en provtagare som samlar in alla partiklar mindre än 10 mikrometer. Filterna extraherades med metanol och diklormetan. Slutanalysen gjordes med GC-MS (gaskromatografi-masspektrometri). I studien analyserades tolv organiska syror. Azelainsyra och bärnstenssyra hade de högsta medelkoncentrationerna på 14,3 respektive 14,1 Studien visade inte på några tydliga trender för variationer vad gäller aerosolkoncentrationerna mellan olika vindriktningar. Det enda som statistiskt kunde styrkas var att koncentrationen för syringasyra, vanillinsyra och 4-hydroxybenzoesyra var högre vid östliga vindar jämfört med nordliga vindar. De tre syrorna bildas vid förbränning av biomassa. En sak som stack ut var att de uppmätta koncentrationerna för samtliga syror var mycket högre i provet från 2010-10-01 jämfört med övriga datum (för vissa syror så mycket som 5 gånger högre).

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)