Digitaliseringens inverkan på redovisningskonsulters arbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande; Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

Författare: Amanda Emme; Elin Palmqvist; [2018]

Nyckelord: ;

Sammanfattning: Bakgrund och inledning: Datorer och digitalisering har sedan 1980-talet utvecklats i snabb takt och inte minst i näringslivet. Inom redovisningsbranschen har digitaliseringen haft en stor genomslagskraft och verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har och kommer att behöva förändras i takt med utvecklingen. Bokföringen och att upprätta bokslut går från att ha varit helt i pappersform till elektronisk form. Digitaliseringen inom redovisningsbranschen har beskrivits i tidigare studier men det saknas en djupare beskrivning av verksamma redovisningskonsulters egen uppfattning om utvecklingen, där eventuella hot och möjligheter med det förändrade arbetssättet är obelysta. Företaget Kairo Future har på uppdrag av FAR påbörjat och tagit fram en studie för hur redovisningskonsulters yrkespraktik och yrkesroll kommer att behöva förändras i och med omvärldens effekt på branschen. Studien sträcker sig fram till år 2025 och avser att beskriva hur branschen har och kommer att behöva förändras i takt med digitaliseringens utveckling. Syfte: Syftet med denna studie är att beskriva hur redovisningskonsulternas arbete har förändrats i och med digitaliseringen samt beskriva om konsulterna uppfattar digitaliseringen som ett hot eller en möjlighet i deras yrkespraktik. Detta kan vara användbart dels för företag som är i övergångsfasen med att implementera ett digitalt arbetssätt men också för verksamma redovisningskonsulter som arbetar i större eller mindre utsträckning med digitala verktyg i deras yrkespraktik. Detta för att se på hur digitaliseringens inverkan har förändrat redovisningsbranschen och verksamma redovisningskonsulters praktik. Metod: Det empiriska material som har samlats in i studien är genomförd med en kvalitativ metod. 13 verksamma redovisningskonsulter har intervjuats genom semistrukturerade intervjuer. Slutsats: Studien har beskrivit hur verksamma redovisningskonsulters arbetssätt har förändrats i och med digitaliseringen samt fastslagit att både positiva och negativa effekter har uppkommit till följd av övergången från papper till elektronisk form. Exempelvis belyste flertalet konsulter att effektiviteten har haft stor inverkan på arbetssätten, tillgängligheten för kunderna har ökat, ett standardiserat arbetssätt har kunnat växa fram, förmågan att arbeta i realtid har ökat samt att en rådgivande roll för verksamma konsulter har vuxit fram på ett större plan i och med digitaliseringens snabba utveckling.  Använda nyckelord: digitalisering, redovisning, redovisningskonsult, förändring, praktik. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)