Högläsningens betydelse för barns utveckling av literacy

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på grundnivå från Högskolan i Gävle/Didaktik

Sammanfattning: Syftet med det här examensarbetet är att ur ett förskollärarperspektiv undersöka vad högläsningen har för betydelse för barns utveckling av literacy. De teoretiska utgångspunkterna hämtas från forskningsfältet literacy som handlar om att kunna läsa och skriva samt förståelsen av symboler, språkliga verktyg och hur man kan använda dem i samspel med andra. I den här undersökningen har fem förskollärare medverkat i semistrukturerade intervjuer. Resultaten visar på utifrån förskollärarnas utsagor att de använder sig av högläsning i undervisningssyfte för att främja barns språkutveckling. Resultaten visar även på flera faktorer som är betydelsefulla för barns utveckling av literacy ur förskollärarnas perspektiv. En faktor är att barn ska få ett berikat ordförråd under högläsningen. Ytterligare en faktor är vikten av att barn får möjlighet att vara delaktiga i högläsningen och att förskollärare är lyhörda och tar del av de frågor som barnen väljer att lyfta fram. Delad högläsning bidrar till att barn utvecklar sitt verbala språk, utvecklar fantasin, det gynnar samspelet mellan barn/barn och vuxna/barn, förbereder barn att bli läsare och bidrar till innehåll i barns lek. Dessa faktorer är viktiga kunskaper för att barn ska kunna utveckla sin literacy. 

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)