Peer Learning - Lärande eller tärande. En intervjustudie före och efter genomförande av lärande i studentpar

Detta är en Magister-uppsats från Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Sammanfattning: Syfte: Syftet med denna studie är att få fördjupad förståelse för studenters och handledares uppfattning om jämbördigt lärande i studentpar före och efter genomförandet av den pedagogiska modellen Peer Learning. Teori: Studiens teoretiska ansats är livsvärlden som perspektiv på lärande med utgångspunkt från fenomenologin. Då studiens syfte är att fånga bilder och uppfattningar kring jämbördigt lärande i studentpar har en teoretisk modell använts som innefattar fem kategorier som främjar lärande inom den pedagogiska modellen Peer Learning. För att belysa ämnet ytterligare har även teorier kring handledning och reflektion beskrivits.Metod: Det empiriska materialet har framkommit från intervjuer samt enkäter med sammanlagt åtta studenter och fyra handledare före och efter genomförande av Peer Learning. Litteraturstudier och tidigare forskning inom jämbördigt lärande och handledning av studenter har bildat underlag för min teoribildning och analys. Materialet har tolkats utifrån ett hermeneutiskt förhållningssätt.Resultat: En av frågeställningarna i denna uppsats var om begreppet Peer Learning har olika innebörd för studenter och handledare, tolkningen jag gör utifrån resultaten är att respondenterna har olika uppfattningar om dess innebörd. Detta medför även att förväntningar som gestaltas i vilka bilder respondenterna har om Peer Learning före och efter modellen prövats därmed också skiljer sig åt i vissa delar och skapar besvikelse och frustration hos studenterna.Resultaten visar att både studenter och handledare sätter fokus på att modellen kommer att innebära en förändrad roll för handledarna. Handledarna vill ändra sin roll från mästerlärling till en reflekterande handledare i bakgrunden. Några studenter ser en aktiv handledaren som går före och visar samt finns med i alla diskussioner. Den tudelade bilden om hur handledaren i sin roll ska förhålla sig till studenterna speglar de olika förväntningar som fanns innan modellen genomförts. Efter genomförandet av denna studie är det tydligt att en gemensam bild av förväntningar gällande jämbördigt lärande i studentpar är en förutsättning för att studenter och handledare ska kunna kommunicera kring gemensamma begrepp och därmed dela samma bild

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)