Atmosfäriska Landskap : att uppleva och gestalta det immateriella

Detta är en Kandidat-uppsats från SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

Sammanfattning: Den här uppsatsen undersöker hur landskapets atmosfär och immateriella kvaliteter upplevs samt vilka möjligheter en som landskapsarkitekt har att gestalta och representera dessa. Inledningsvis presenteras teorier om hur landskap upplevs. De teorier som introduceras gör gällande att landskapsupplevelser är beroende av kroppslig närvaro och påverkas av fler sinnesförnimmelser än visuella intryck. Att närma sig landskap, likt läsning av text, lyfts som ett förhållningssätt varigenom en som landskapsarkitekt kan uppmärksamma landskapets immateriella kvaliteter. Vidare introduceras ett antal immateriella kvaliteter vilka påverkar landskapsupplevelser. Ett resonemang om det immateriella som en del av en gradient av materialitet presenteras och det immateriella beskrivs som något vilket manifesteras i mellanrum, förstått som medium, space eller luft. Uppsatsen presenterar även teorier kring begreppet atmosfär. Enligt de resonemang som presenteras, kan atmosfär beskrivas som något vilket uppstår i relationen mellan objekt och subjekt. Atmosfär beskrivs även som externa emotioner, vilka har en rumslig utbredning och därför kan upplevas av flera subjekt. Med hjälp av tre illustrerande platsobservationer, exemplifieras teorin för att relatera resonemangen till en fysisk verklighet. Landskapsarkitektens möjlighet att gestalta det immateriella diskuteras utifrån en förståelse av det immateriella som en del av en gradient av materialitet. En sådan förståelse medför att landskapsarkitektur kan påverka det immateriella genom gestaltning av landskapets materiella förutsättningar. Ett resonemang kring gestaltning av det immateriella som gestaltning av mellanrum, förstått som luft och vatten, presenteras och visar på att dessa element är användbara inom gestaltning av det immateriella. En teori kring gestaltning av atmosfär, som något jämförbart med scenografi presenteras och problematiseras och arkitektens möjlighet att genom gestaltning kommunicera en individuell upplevelse till framtida besökare diskuteras. Vidare undersöks representation av landskapets immateriella kvaliteter och de teorier som presenteras visar på att det finns stora utmaningar i, att genom visuella representationsmetoder som exempelvis perspektiv, representera det immateriella. Alternativa representationsmetoder som film och virtuella miljöer introduceras kort. Landskapets immateriella kvaliteter är viktiga och användbara element inom gestaltning av landskap. Det tycks även finnas stora möjligheter att som landskapsarkitekt påverka dessa kvaliteter. Att gestalta atmosfär utgör däremot en större utmaning i och med att atmosfär beskrivs som något vilket uppstår i relation till subjekt. Representation av atmosfär och immateriella kvaliteter är även det en utmaning och trots att metoder som film och virtuella miljöer kan utgöra användbara verktyg, tycks landskapets sinnliga karaktär vara svår att förmedla på andra sätt än genom kroppslig närvaro.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)