Nyutexaminerade IVA-sjuksköterskors upplevelse av sin yrkesroll : erfarenheter efter sex månader

Detta är en Magister-uppsats från Röda Korsets Högskola

Sammanfattning: Syftet med studien var att beskriva nyutexaminerade IVA-sjuksköterskors upplevelse av sin nya yrkesroll. Studien genomfördes med en kvalitativ ansats och intervju valdes som datainsamlingsmetod. Intervjumaterialet bearbetades i enlighet med Graneheim och Lundmans (2004) modell för textanalys. Resultatet redovisas i fyra kategorier och tio underkategorier. Kategorierna var känslor i början, känslor nu, kunskap i början och kunskap nu. Resultatet visade uttryck för otrygghet, oduglighet, tvivel inför den nya yrkesrollen, upplevelse av stress och brist på erfarenhet, framför allt i att hantera respirator, mediciner och anhöriga. De ställdes krav på att skaffa sig reell kompetens. Deltagarna uttryckte vilja och öppenhet att lära sig. Efter några månader i yrket upplevde deltagarna att deras erfarenhet och kunskap hade blivit bättre. De kände sig tryggare, modigare och hade fått bättre självförtroende. De blev duktigare på att hantera mediciner, respiratorer och deras förståelse för anhöriga hade ökat. Trots att deltagarna utveckling var markant i resultatet är de fortfarande under utvecklingsprocess.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)