Se barnet : Relationsskapande möten i förskoleklass och strategier för inklusion av barn som har ett utagerande beteende. En kvalitativ litteratur och intervjustudie.

Detta är en Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå från Högskolan i Gävle/Avdelningen för kultur-, religions- och utbildningsvetenskap

Sammanfattning: Syftet med denna kvalitativa litteratur och intervjustudie var att undersöka pedagogens roll i relationsskapande möten för barn i behov av särskilt stöd i förskoleklass, i synnerhet med tanke på barn som har ett utagerande beteende. De frågeställningar som låg till grund för denna studie var; Vilka pedagogiska strategier kan bidra till att öka graden av inklusion av barn som har ett utagerande beteende i både didaktiska situationer och i socialt samspel? och: Vilken är pedagogens roll i relationsskapande möten och hur blir detta synligt i arbetet med barn som har ett utagerande beteende? För att få svar på dessa frågeställningar valde jag att först undersöka relevanta internationella forskningsartiklar, leta strategier och presentera de mest frekventa strategierna i en tabell. Då detta resultat kändes statiskt och lämnade flera frågor obesvarade gjordes valet att intervjua en yrkesverksam förskollärare i förskoleklass. Intervjufrågorna baserades på resultatet av litteraturstudien, egna reflektioner och på föreliggande studies teoretiska inramning, det vill säga Martin Bubers relationsfilosofi. Resultatet av delstudie I visar att det finns en mängd pedagogiska strategier som kan bidra till att öka graden av inklusion av barn med ett utagerande beteende. De mest frekventa strategierna utifrån forskningsartiklarna är; Pedagogens förhållningssätt; beröm, uppmuntran och positivt bemötande. Att ha en trygg och tydlig struktur på miljö, uppgifter, förväntningar och på dagen. Skapa en tillåtande och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar och arbeta för att skapa goda relationer. Uppmuntra till diskussion, interaktion och samlärande. Undvik särskiljande lösningar som små undervisningsgrupper. Anpassa alla aktiviteter efter individuella behov, förutsättningar och intressen. All träning i sociala förmågor bör sammanflätas med vardagliga aktiviteter samt att ha en god samverkan med föräldrar, kollegor och andra instanser. Resultatet av delstudie II visar att pedagogens roll för att skapa inkluderande relationsskapande möten är betydelsefull. Pedagogens roll är att ge hela barnet möjligheter till lärande och utveckling genom att se, bekräfta, uppmuntra, stödja och lyfta fram det som är enastående och unikt hos varje individ. En medveten pedagog har en förmåga att ta tillvara på relationsskapande möten för att bygga förtroende, tillit och för att skapa en förstående och accepterande atmosfär där olikheter ses som tillgångar. Pedagogens roll är att ha en tilltro till barnets förmågor och ta tillvara på dessa. Arbetssätt och förhållningssätt i detta perspektiv anpassas efter barnens olika förutsättningar, behov och intressen.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)