CSR och företags ansvar gällande barnarbete

Detta är en Kandidat-uppsats från Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

Sammanfattning: Barnarbete är i dagens globaliserade värld ett gränsöverskridande komplext problem, vilket debatteras hett. Det uppskattas, att 211 miljoner barn i åldrarna 5-14 år och ytterligare 141 miljoner i åldrarna 15-17 år, arbetar av någon form. Uppsatsens syfte är att undersöka företagens samhällsansvar gentemot barn som utför arbete i andra tillverkningsländer än Sverige. Uppsatsen behandlar frågan om hur långt i distributionsleden svenska företags ansvar sträcker sig. Företags samhällsansvar CSR, består av tre dimensioner/ ansvarsområden, en av dem är den sociala dimensionen vilken bland annat omfattar mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Det finns inga rättsligt bindande regler för hur långt företagens ansvar sträcker sig i produktionsledet. Barnarbete förekommer ofta i botten av produktionskedjan och det är därför viktigt att företag försöker ta ansvar hela vägen. Företag kan ta socialt ansvar genom att efterleva och/ eller binda sig till internationella standarder, riktlinjer, principer och koder, som ger vägledning om hur de ska agera. De regler som behandlar barnarbete uttrycker inte hur långt i produktionsledet ansvaret bör sträcka sig. De flesta fastställer att barnarbete ska avskaffas eller i något fall att barnarbete kopplad till verksamheten ska avskaffas. ”Kopplad till verksamheten” är dock en tolkningsfråga. Det är således upp till företagen själva att definiera hur långt deras ansvar sträcker sig vad gäller barnarbete i andra länder. Om ett företag inte skulle ta ansvar längre än till sin leverantör, kan de inte ställas inför rätta och inga sanktioner finns att verkställa. Emellertid bygger företags samhällsansvar på samhällets och intressenters förväntningar och de straff de åläggs av allmänheten och media kan vara tillräckligt nog för att företag ska mista sin trovärdighet och sina affärer, så kallad social license to operate.

  HÄR KAN DU HÄMTA UPPSATSEN I FULLTEXT. (följ länken till nästa sida)